články > Aktuality > Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu z Operačního programu cezhraničnej spolupráce SR
články > Výzvy 2007-2013 > Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu z Operačního programu cezhraničnej spolupráce SR

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu z Operačního programu cezhraničnej spolupráce SR

15.4.2014 17:13:38

MAS Východní Slovácko vyhlašuje výzvu k podávání nabídek na dodávku a montáž 5 ks informačních kiosků. Termín podání nabídek je 28.4.2014 do 10:00 hod na sídlo firmy Investa UH, s.r.o. Bližší informace jsou uvedeny v přiložené výzvě.V ý z v a

 

k podání nabídky na zakázku malého rozsahu z Operačního programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR na dodávku

 

 

Název projektu:          „Podpora a propagácia atraktivit cestovného ruchu slovensko-

moravského pomedzia“

 

Zakázka: „Informační terminály“

Druh zakázky:            zakázka na dodávku

 

Zadavatel:                  MAS Východní Slovácko, Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz

 

Způsob zadání:          jako zakázka malého rozsahu dle pravidel Programu cezhraničnej  spolupráce SR-ČR

 

 

Zadavatel zakázky MAS Východní Slovácko Vás tímto v souladu s doplňujícím výkladem k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v programovém období  2007-2013 v programu OPPS SR – ČR, vyzývá k podání nabídky na poskytnutí služeb

„Informační terminály“

a) Identifikační údaje o zadavateli

Název zadavatele:                                     MAS Východní Slovácko

Se sídlem:                                                  Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz

IČ:                                                              270 15 777

Kontaktní údaje zadavatele:                      Mgr. Petr Gazdík – předseda MAS

Manažeři MAS a projektu                                   Ing. Pavel Rada, Ing. Michaela Miková

Telefon, fax.:                                             605 820 358, 776 733 451

e-mail:                                                        radapavel@email.cz, mmikova9@gmail.com

 

b) Přesné vymezení  předmětu zakázky

Jedná se o samostatně stojící terminály.

 

Interiérový stojanový informační terminál 3 Ks

1 ks – Vlčnov, Klub kultury a sportu č.p. 186,

1 ks – Strání – Restaurace Zámeček Strání, č.p.71,

1 ks - Dolní Němčí, Restaurace Rozkvět, č.p. 107


Technické požadavky:

-       Samostatně stojící, celokovový skelet informačního terminálu

-       maximální rozměry V/Š/H =  2000 mm /200 mm /500 mm

-       možnost pevného ukotvení do podstavy (min. 2 šrouby)

-       barevné vyhotovení podle vzorkovnice RAL - šedá barva - RAL 7036

-       PC  dvoujádrový procesor min. o frekvenci jádra 2,6 GHz,

-       minimálně 4 GB RAM,

-       minimálně 320 GB Hard disk

-       zvuková karta, reproduktory

-       VGA grafická karta,

-       26˝ dotykový monitor s antivandalským povrchem otočený o 90° na výšku s infračervenou technologií

-       LAN minimálne 10/100 MB,

-       Vhodný operační systém pro firemní využití s podporou multimédií a síťového připojení a dálkové správy

-       bezpečnostní softwarová nadstavba bránící průniku do systému informačního terminálu z klávesnice anebo po připojení k sítí

-       možnost definování vlastního grafického uživatelského rozhraní s definováním vlastních ovládacích prvků popisu – vytvoření tzv. úvodní obrazovky

-       možnost definování volně přístupných internetových stránek a blokování stránek s nežádoucím obsahem

-       vzdálené monitorovaní funkčnosti informačního terminálu a jeho údržby

-       integrovaný Free WiFi Access point – zařízení pro volný bezdrátový přístup k internetu

-       Součástí dodávky bude předání Prohlášení o shodě výrobků „EN“

-       Součástí dodávky je dodání do místa umístění.

 

Exteriérový samostatně stojící informační terminál do exteriéru 2 Ks

 

1 ks – Uherský Brod, parcela č.1751/61, k.ú. Uherský Brod – viz. situace s vyznačením umístění.

1 ks – Nivnice, parcela č.1122/1, K.ú. Nivnice – viz. situace s vyznačením

Technické parametry:

-       stojanový, celokovový skelet informačního terminálu

-       komaxitová antikorozní úprava

-       tl. plechu min. 2 mm, základna z nerezu

-       maximální rozměry V/Š/H = 2000 mm /200 mm /500 mm

-       možnost pevného ukotvení do podstavy (min. 2 šrouby)

-       barevné vyhotovení vzorkovnice RAL - šedá barva - RAL 7036

-       PC  dvoujádrový procesor min. o frekvenci jádra 2,6 GHz,

-       minimálně 4 GB RAM,

-       minimálně 320 GB Hard disk

-       zvuková karta, reproduktory

-       VGA grafická karta,

-       26˝ dotykový monitor s antivandalským povrchem otočený o 90° na výšku s infračervenou technologií

-       LAN minimálně 10/100 MB,

-       Vhodný operační systém pro firemní využití s podporou multimédií a síťového propojení a dálkové správy

-       bezpečnostní softwarová nadstavba bránící průniku do systému informačního terminálu z klávesnice anebo po připojení k sítí

-       možnost definování vlastního grafického uživatelského rozhraní s definováním vlastních ovládacích prvků popisu – vytvoření tzv. úvodní obrazovky

-       možnost definování volně přístupných internetových stránek a blokování stránek s nežádoucím obsahem – zabezpečený prohlížeč

-       vzdálené monitorovaní funkčnosti informačního terminálu a jeho údržby

-       integrovaný Free WiFi Access point – zařízení pro volný bezdrátový přístup k internetu

-       součástí zařízení bude umístěn podružný elektroměr

-       proudový chránič

-       Součástí dodávky bude předání Prohlášení o shodě výrobků „EN“

-       Součástí dodávky zařízení je také zhotovení betonových základů a montáž technologie do základů dle definované projektové dokumentace pro územní souhlas.

c) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje v nabídce doložit níže uvedené kvalifikační předpoklady:

 

a)      Základní kvalifikační předpoklady – doloží uchazeč čestným prohlášením viz. příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky

b)      Profesní kvalifikační předpoklady dodavatel prokáže předložením:

 • výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, ne staršího než 90 dnů
 • živnostenského oprávnění opravňujícího k činnosti s předmětem podnikání nezbytným ke splnění předmětu zakázky

 

Splnění těchto kvalifikačních předpokladů se prokazuje doložením příslušných dokladů v prosté kopii.

 

d) Lhůta a místo pro podávání nabídky

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 28. 04. 2014 do 10.00 hod.

Nabídky je možno podat doporučenou poštou nebo předat osobně na adresu společnosti:

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště.

e) Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH

 • Předpokládaná hodnota zakázky je 700 000 Kč bez DPH.

f) Další údaje

Lhůty realizace zakázky

 • Termín předání:            do 30. 06. 2014
 • Místo předání:               dle vymezení veřejné zakázky

 

Výzva k podání nabídky bude uveřejněna na webu zadavatele.


g) Požadavky na formu nabídky a obsah nabídky

Nabídka bude podána v českém jazyce a bude podána ve dvou vyhotoveních (originál) a bude předána v uzavřené obálce opatřené názvem zakázky a nápisem „neotvírat“. Na obálce bude uvedena adresa žadatele. Nabídky doručené po lhůtě stanovené pro podání nabídek budou vráceny zpět bez otevření.

Obsahové členění nabídky

 • Krycí list nabídky – viz příloha č. 2
 • Čestné prohlášení – viz příloha č. 1
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Doklad o živnostenském oprávnění opravňujícího k činnosti s předmětem podnikání nezbytným ke splnění předmětu zakázky
 • Nabídková cena v požadovaném členění
 • Návrh smlouvy
 • Technické specifikace nabízených terminálů, z nichž bude jasně patrno, že terminály splňují požadavky uvedené ve Výzvě k podání nabídky  - Tabulka k prokázání splnění technických parametrů – viz příloha č.3
  • Prospekt, jehož součástí bude obrázek s přibližným vzhledem informačního terminálu
  • Seznam subdodavatelů a vymezení plnění dodaného jejich prostřednictvím

h) Obchodní podmínky

Součástí soutěžní nabídky bude návrh kupní smlouvy (uchazeči předloží svůj návrh kupní smlouvy) ve smyslu občanského zákoníku, který uchazeč doplní obchodními údaji ve smyslu soutěžních podkladů, tj. výzvy více zájemců. Zadavatel určuje minimální obsah kupní smlouvy:

 

1.

 • Určení smluvních stran
 • Předmět plnění smlouvy
 • Právní předpis, podle kterého je smlouva uzavřena
 • Lhůta poskytnutí služeb
 • Cena
 • Platební podmínky
 • Podmínky dodávky
 • Právní vztahy a důsledky nedodržení smlouvy
 • Smluvní pokuty
 • Řešení sporů

 

2.

Zájemce je povinen zahrnout do návrhu kupní smlouvy tyto smluvní podmínky:

 

 • Zahájení plnění zadavatel předpokládá ihned po podpisu  kupní smlouvy, termín dodání   kompletního předmětu veřejné zakázky je nejpozději do 30. 06. 2014
 • Zadavatel neposkytne vybranému uchazeči zálohu na dodávku
 • O předání a převzetí zakázky bude sepsán protokol, který bude potvrzen pověřenými  osobami obou smluvních stran.
  • Za nedodržení termínu dodání zakázky si zadavatel vyhrazuje právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den zpoždění.
  • Zadavatel požaduje záruční lhůtu za dodaný kiosek v celkové lhůtě 36 měsíců ode dne jejich předání zadavateli. Náklady na opravu případných chyb a nedostatků na předaném terminálu v době trvání záruční doby jsou součástí nabídkové ceny. Dnem předání terminálu se rozumí den, kdy dojde k fyzickému protokolárnímu předání zhotovených terminálů v místě zadavatelem určeném a oběma smluvními stranami bude podepsán protokol o předání a převzetí díla. Záruka se nevztahuje na poškození zjevně způsobené uživatelem jeho nestandardním použitím.
  • Podmínky, za nichž je možno změnit nabídkovou cenu

a)         zadavatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypsání soutěže znám. V tomto případě mohou být vícepráce sjednány dodatkem ke smlouvě.

b)        v průběhu realizace zakázky se změní daňové předpisy.

 • faktura (daňový doklad) bude vystavena po ukončení zakázky. Splatnost faktury bude 15 dnů.
 • účetní/daňové doklady budou obsahovat zřejmou identifikaci předmětu plnění pro posouzení způsobilosti
 • faktury budou uhrazeny po oboustranném podpisu Předávacího protokolu
 • Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Prodávající se zavazuje povinností uchovávat doklady související s plněním této zakázky nejméně do roku 2021
 • Technické specifikace dodávaných terminálů

 

i) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč předloží cenovou nabídku v členění:

Nabídková cena za jeden kus interiérového terminálu

Nabídková cena za jeden kus exteriérového terminálu

Nabídková cena za všechny terminály bez DPH, DPH a cenu včetně DPH.

 

Nabídkovou cenu je možno překročit pouze v případě změny DPH nebo požadavku zhotovitele na dodatečné služby, které nejsou uvedeny v odstavci b) Přesné vymezení předmětu zakázky.

 

 

j) Kritéria pro hodnocení nabídek

Nejnižší nabídková cena vč. DPH

 

k) Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

 

l) Společnost pověřená zadavatelskou činností

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště

Kontaktní osoby:        Eva Knotová                          Ing. Marie Knotová

E-mail:                                   investa@tiscali.cz investa@tiscali.cz

Telefon:                      777 764 694                           605 269 151

Fax:                            572 540 131                           572 540 131

 

m) Práva zadavatele

1. Výběrové řízení zrušit

2. Jednat o konečném znění smlouvy

3. Nehradit uchazeči náklady vzniklé účastí na výběrovém řízení

 

 

V Uherském Hradišti dne 19. 03. 2014

 

Zpracovala:  Eva Knotová

 

 

 

 

 

 

……………………………………..

Mgr. Petr Gazdík – předseda

 

 


Soubory ke stažení:


(Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu z Operačního programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR)
(Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu z Operačního programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR (word))

Adresa a kontaktní informace

MAS Východní Slovácko, z.s.
Suchá Loz 72, PSČ: 687 53
IČ: 27015777
ID datové schránky: vimdhw6
Milan Bauka
604 164 264; milanbauka@seznam.cz
Pavel Rada
605 820 358; radapavel@email.cz
Vojtěch Surmař
606 863 992; vychodnislovacko@gmail.com
Otevírací doba
Po: 08:00 - 15:00
Út: 10:00 - 15:00
St: 08:00 - 15:00
Čt: 10:00 - 15:00
Pá: 08:00 - 12:00
logo logo logo SMS ČR logo logo logo